RAZPIS ZA UMETNIŠKEGA VODJO

ppf


Na osnovi statuta in delovnega načrta za leto 2023 Društvo Primorski poletni festival razpisuje delo umetniškega vodje za 30. Primorski poletni festival. 


Naloge: 

  • priprava programa za sezono 2023
  • skrb za stike z ustvarjalci in z njihovimi gledališkimi hišami ali producenti
  • nadzor in koordinacija izvedbe festivala
  • usklajevanje programa s predvidenimi finančni prihodki  
  • predstavitev programa medijem in priprava gradiva za tiskane in druge objave    
  • sodelovanje pri načrtovanju in izpolnjevanju vsebinskega in finančnega dela prijav festivala na različne slovenske in mednarodne razpise
  • sodelovanje pri predstavitvah v tujini
  • druge naloge v dogovoru s predsednico Društva Primorski poletni festival.   

 Pogoji:

Kandidati morajo imeti najmanj visoko izobrazbo (sedma stopnja) humanistične, družboslovne smeri ipd. Od njih pričakujemo strokovno usposobljenost, izkušnje na področju uprizoritvenih umetnosti in ustrezne reference. 

Umetniški vodja bo imenovan za sezono 2023. 


Kandidati naj vloge z ustreznimi dokazili v zaprti kuverti in z oznako »prijava na razpis« pošljejo do 18. 3. 2023 na naslov Društvo Primorski poletni festival, Kampel 1 k, 6000 Koper. 

Priložijo naj naslednja dokazila: življenjepis, dokazilo o izobrazbi, o znanju vsaj enega tujega jezika na višji stopnji ter reference na področju uprizoritvenih umetnosti in motivacijsko pismo.    

Kandidati bodo o izboru obveščeni v desetih dneh po zaključenem postopku razpisa.


Društvo Primorski poletni festival